Gerçek Osmanlı'da "Harem" nasıldı? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Molla_Efdal ملا افدال
  Molla_Efdal
  ملا افدال

  Üye No: 106610
  Mesaj Sayısı: 670
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: tabiki ev :)

  Gerçek Osmanlı'da "Harem" nasıldı?


  OSMANLIDA HAREM  Osmanlı Padişahları, Harem dâirelerinde istihdâm ettikleri veya karı-koca hayatı yaşadıkları cariyelere şer‘-i şerifin hükümlerini aynen tatbik etmişlerdir. Osmanlı Hareminde Orhan Bey zamanından beri cariyelerin bulunduğu ve istihdâm edildiği ifade edilmektedir. Ancak Haremdeki cariyelerin sayıca artması, Fatih döneminden itibaren başlar. Zira Fâtih devrinde devlet idaresi devşirmelerin eline geçtiği gibi, Haremde de böyle olmuştur. Nasıl devşirilen erkekler, Enderun Mektebinde terbiye edilerek Osmanlı Devleti’nin askerî ve idârî üst makamlarına yükselme imkânlarını elde etmişlerse, Harem Mektebine alınan cariyeler de zekâlarına, ahlaklarına ve güzelliklerine göre, evvela haremin hizmetçi statüsündeki grubu olan cariye, kalfa ve ustalar makamlarına ve sonra da Padişahlar tarafından seçilmeleri halinde Padişah ile karı koca hayatı yaşayan Gözde, İkbal ve Kadın Efendi ve neticede Vâlide Sultân pâyelerine kadar yükselme imkânlarına kavuşabilmektedirler(1).

  O halde harem mektebinde yetişen cariyeleri iki gruba ayırmak icab edecektir:

  Birinci Grup, asıl haremin ve padişah ile ailesinin hizmetlerini gören cariyeler grubudur ki, haremde sayıları bazen dört-beş yüze ulaşan cariyelerin yüzde doksanını bunlar teşkil etmektedir. Bunların haremin ve padişah ailesinin hizmetlerini ifa dışında her hangi bir şekilde padişah ile karı koca hayatları mevzubahis değildir.

  İkinci Grup ise, padişahın ailesi arasında yer alan gözdeler, ikballer ve kadın efendiler grubu idi.

  Burada birinci grubu anlatacağız.

  Haremin ve padişah ailesinin hizmetlerini ifa ile mükellef olan ve hizmetçi kadınlar statüsünde bulunan saray cariyelerini dört ayrı grupta toplamak mümkündür:

  1. Acemiler.

  2. Câriyeler.

  3. Kalfalar (Şâkirdler).

  4. Ustalar (Gedikli Câriyeler).

  Bu dört grubu ayrı ayrı incelemek, harem hayatını anlamak ve padişahların "yüzlerce kadınla yatıp kalkıyor" şeklindeki iddialarını ortadan kaldırmak için zaruri görünmektedir. Bu dört grup incelenince görülecektir ki, haremdeki cariyelerin yüzde doksanı tamamen bugünkü kadın hizmetçi grubundadırlar ve bunlar aldıkları belli ücretler karşılığında Haremde hizmet etmektedirler. Ancak bunların bekâr olmaları ve Haremde bulundukları müddetçe evlenmelerinin fiilen mümkün olmaması sebebiyle, her an şehzade veya padişahın haremi arasına girmesi mümkündür. Padişahın haremi arasına girmediğinden veya giremediğinden dışarıdan evlenmek isteyenler, "çırağ edilme" adı altında evlendirilip haremden çıkarılırlardı.

  Şimdi sırasıyla bunları ve nasıl temin edildiklerini, vazifeleri ile birlikte görelim:

  Acemiler ve Hareme Alınışları

  Osmanlı devletinde ilk zamanlarda kendileriyle savaş yapılan milletlerden alınan esir kadınlar ve kızlar arasından Hareme cariye alınırdı. Çerkez, Gürcü ve Rus asıllı cariyeler ise genellikle satın alınarak hareme sokulurdu. Hareme giren yeni kızlara acemi denilirdi. Bunların ekserisi köyden geldiğinden dolayı, bir müddet saray âdâb ve usullerini âmirleri olan cariyelerden, kalfalardan ve ustalardan öğrenirlerdi. Bunları öğreninceye kadar efendilerinin huzuruna çıkmazlardı. Özellikle Çerkez kızları ince ruhlu, hassas ve zeki olurlardı. Çerkez kızlar, bir çok hânedân erkekleriyle evlenmişler, büyük itibara ve mevkilere yükselmişlerdir. Bir çok Çerkez kadınları, kızlarını beşikten itibaren “Padişah haremi olup ihtişam ve elmaslar içinde hayat sür!” diye yetiştirirlerdi. İstanbul Esir pazarında en çok Çerkez, Abaza ve Gürcü cariyeler satılmaktaydı.(2).

  Bazı yeni gelen acemiler, Türkçe dahi bilmedikleri halde, zekâları sayesinde derhal Türkçe’yi öğrenirler ve bütün saray âdetlerini de pek çabuk anlarlardı. Bazı eski saraylıların ifadesiyle “Saray’da terbiye olmayan, hiç bir yerde terbiye öğrenemez. Harem terbiye mektebidir.”. XVII. yüzyıldan itibaren zekâları ve güzellikleri sebebiyle hareme alınan acemilerin çoğu Kafkasyalı olmuştur(3).

  Hareme alınan cariyelerin ikinci kaynağı da, devlet adamlarının bunları padişaha armağan etmeleri idi. Başta yabancı devlet adamları olmak üzere, Sadrazam, Vezirler, Beğlerbeğileri ve Sancak Beğleri, Padişaha satın aldıkları cariyeleri hediye ederlerdi. Hediye edilen cariyelerin de yüzde doksanı haremde hizmetçi statüsünde çalıştırılmak üzere hareme alınırlardı. Geriye kalan yüzde onluk bölüm ise odalık veya gözdeler grubuna alınmaktaydı(4).

  Harem’e Beğler Beği Tarafından Çerkez, Abaza ve Rus Cariye Temin Edilmesi İle Alakalı Bir Arîza (TSMA, No: E. 1511)

  XIX. yüzyılda Osmanlı devleti, esirlerin alınıp satılmasını yasaklayınca Kafkasyalı bazı aileler kendi rızaları ile kızlarını Hareme cariye statüsünde vermeye devam etmişlerdir(5).

  Şunu da belirtelim ki, cariye satan esir tüccarları da sattıkları cariyeleri üç kısma ayırıyorlardı:

  1) Haremde hizmetçi olarak istihdâm edilecek cariyeler. Bunlar güzel olmakla birlikte, genellikle yaşları büyükçe idi.

  2) Terbiye edilip satılmak üzere alınan beş-yedi yaş arasındaki cariyeler. Bunlar, hizmetçi olarak veya odalık şeklinde bulûğaa erdikten sonra ayrılırlardı.

  3) Hareme doğrudan doğruya odalık ve gözde, yani padişah ve hânedân erkeklerinin ailesi olmak üzere alınanlar. Bunlar çok az olurdu. Zira Padişah ve hanedân erkeklerine harem olacaklar, genellikle Harem Mektebinde terbiye edilirlerdi(6).

  Hareme satın alınan cariyeler kâhya kadın, ebeler veya hastalar ustası tarafından ciddi manada muâyene edilirlerdi. Satandan ailesi ile alakası kalmadığına dair bir sened alınırdı(7). Hastalıklı olanlar sahibine geri verildiği gibi, uykusu ağır olan, horlayan veya başka kusurları olanlar da pek alınmazdı. Ancak bazen bu cariyeler arasında dilsizler, maskaralar ve cücelerin de bulunduğunu görüyoruz. Bütün bunların bulunması, Padişahın haremdeki her kadınla yatıp kalktığını iddia eden ve bunların hizmetçi statüsünde olduğunu bilmeyenlere de iyi bir cevap teşkil eder. Zira saraya alınan cariyelerin makbuzları incelendiğinde, bazı yaşlı kadınların, süt annelerinin ve dadılık edecek tahsilli kadınların da bulunduğu görülecektir(8).

  Câriyeler, Sayıları ve Vazife Taksimleri

  Saraya yani Hareme alınan acemiler kısa bir süre sonra artık harem-i hümâyûnun câriyesi olurlardı. Aslında acemiler ile cariyeleri aynı grupta toplamak da mümkündür. Bir kısım araştırmacılar bu şekilde davranarak cariyeler, kalfalar ve ustalar tarzında üçlü ayrım yapmışlardır. Biz, yeni alınanlara acemi, biraz saraya alışanlara ise cariye demeyi tercih ettik(9). Bu cariyelerin yüzde doksanı haremde istihdam edilmek üzere alındığından, biraz sonra anlatacağımız gibi, kalfaların ve ustaların yanına verilirlerdi. Ustaların ve kalfaların emirleri altında çalışmak ve yetiştirilmek üzere onlara teslim edilirlerdi. Güzeller ve odalık niyetiyle alınanlar ise, terbiye edilmek üzere, padişahın yakın hizmetkârları demek olan hünkâr kalfalarına ve özellikle de haznedâr ustalara teslim olunurlardı. Şehzâdelere harem olması muhtemel olanlar için de aynı kaide geçerli idi.

  Saray cariyesi olanlara yapılan ilk iş, kendilerine güzellikleri, karakterleri veya fiziki görünüşleri göz önünde bulundurularak yeni isim verilmesi idi. Padişah tarafından da verilen bu isimlerin herkes tarafından bellenmesi ve unutulmaması için ilk zamanlarda bir kâğıda yazılı olarak iğne ile göğüslerine iliştirilirdi. Verilen isimler genellikle Farsça’dır. Çeşm-i Ferâh, Hoşnevâ, Handerû, Ruhisâr, Neş’e-yâb ve Nergiz-edâ gibi(10).

  Hareme alınan cariyelere kalfalar tarafından terbiye, nezâket ve büyüklere karşı hürmet gibi âdâb-ı muâşeret kaideleri bütün ayrıntılarına kadar nazarî ve tatbiki olarak öğretilirdi. Hareme ait hâtıralar okunduğu zaman, bunlara nasıl dikkat edildiği ve haremdeki cariyelerin nasıl kibar oldukları daha iyi anlaşılacaktır.

  Câriyeler Müslüman olduklarından dolayı mutlaka Kur’an okumak mecburiyetinde idiler. Sultan Mehmed Reşâd’ın harem muallimesi Sâfiye Ünüvar’a verdiği şu talimât bunu ortaya koymaktadır:

  “Namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara, verdiğim tuz ve ekmeği haram ediyorum. Bu irâdem hoca hanım tarafından saray kadınlarına söylensin.” Bunun üzerine muallime Hanım'ın sınıfın kapısına şu levhayı yazdırdığını görüyoruz: “Namaz kılmayan, oruç tutmayan dershaneden içeri giremez.”(11).

  Osmanlı Haremi’nin en son zamanlarındaki hali bu olursa, daha sağlam olduğu dönemlerdeki halini kıyaslarsanız, haremle ilgili iftirâların ne kadar asılsız olduğunu o zaman anlarsınız.

  Harem, Halifenin evi olduğundan onun evindeki herkes ibâdetini yapmalıydı ve Kur’an’ı okumalıydı. Bunun için de okumak ve yazmak gerekiyordu. Gerçi elimizdeki saray kadınlarına ait mektuplardan bunların imla hataları yaptıkları ve fazla iyi yazıları olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu istenen seviyede tahsillerinin olmadığını gösterirse de tamamen tahsilsiz olduklarını göstermez. Haremde hemen hemen hepsinin odasında mutlaka bir kitaplığın bulunması da dediklerimiz isbat eder mahiyettedir.

  Haremdeki cariyelerin ayrıca meşru dairede müzik âletlerini de öğrendikleri, hâtıralardan öğrenilmektedir(12).

  Osmanlı Haremi’nde sarayın(13) hizmetini gören cariyelerin sayıları ile padişahların ve hanedân erkeklerinin haremleri olan kadınların sayıları, Osmanlı Devletinin’nin ilk zamanlarında sayıca az idi. Zira başta şehzadeler ve onların vâlideleri olmak üzere hânedânın bir kısım fertleri, taşra sancaklarda hayatlarına devam etmeyi tercih ediyorlardı. Bu sebeple III. Murad’a kadarki saray cariyelerini 200-300 rakamlarıyla ifade etmek mümkündür. Ancak III. Murad’dan itibaren sayılar artmaya başlamış ve I. Ahmed’in verâset usulünü kaldırıp yerine ailenin en büyük ve en layık evladı padişah olması kaidesini getirmesiyle de, şehzadeler ve anneleri sarayda kaldıkları için bu sayı iyice kabarmıştır. Nitekim III. Murad zamanında 500’ü, I. Mahmud zamanında 456’yı, I. Abdülmecid zamanında 688’i, Sultân Abdülaziz zamanında 809’u, II. Mahmud zamanında 298’i bulduğu görülmektedir. Bu rakamların içinde, sayıları hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğimiz padişahların ve hânedân erkeklerinin haremleri olan kadınlar da vardır(14).

  Bir kısım Osmanlı düşmanı yabancı yazarların ve bunların yerli destekçilerinin iddia ettikleri gibi, bu rakamlara ulaşan kadınlar ile padişahların karı koca hayatı yaşamaları hem mümkün değildir ve hem de bu tür iddialar doğru değildir. Bugün devlet başkanlığı köşkünde çalışan hizmetçi kadınlar ile Cumhurbaşkanı’nın veya zenginlere ait bir Köşk’te çalışan hizmetçi kadınlar ile Köşk sahibi işadamının karı-koca hayatı yaşama iddiaları ne kadar gülünç ise ve bunların sayıları da azımsanmayacak kadar fazla ise, Haremde hizmetçi olarak çalışan kadınlar ile padişahın karı-koca hayatı yaşaması o kadar gülünçdür.

  Haremdeki bu cariyelerin hangi hizmetlerde istihdâm edildiğini ise, zamanında haremde en çok cariye bulunan bir kaç padişahdan biri olan I. Mahmud zamanındaki listeyi kısaca özetlemekle daha iyi anlayacağız:

  Topkapı Sarayında bulunan bu listeye göre; Kilerde 17, Külhan yani banyoların temizliğinde 6, Haremdeki makam sahibi kimseler yanında 23, Şehzâde Osman Dairesinde (Hareminin, çocuklarının, yemeğinin ve benzeri hizmetlerinin görülmesi için) 19, Şehzâde Mehmed Dairesinde 14, Şehzâde Mustafa Dâiresinde 13, Şehzâde Beyâzıd dâiresinde 12, Şehzâde Numan Dâiresinde 14, Şehzâde Mustafa Dâiresinde 7, Baş Kadın dairesinde 20, İkinci Kadın Dâiresinde 11, Üçüncü Kadın Dâiresinde 14, Dördüncü Kadın Dâiresinde 8, Beşinci Kadın Dâiresinde 10, Haznedâr Kadın Dâiresinde 13, Baş İkbal Dâiresinde 6, İkinci İkbal Dâiresinde 6, Üçüncü İkbal Dâiresinde 4, Dördüncü İkbal Dâiresinde 5, Diğer görevlerde 230 olmak üzere Toplam 456'dır.

  Şimdi de bu listeden bazılarını isimlendirelim ve vazifelerini daha yakından görelim:

  “Kilerde Olan cevârî:

  Fatma Yevmiye 30 akçe
  Rukiyye Yevmiye 25 akçe
  Aişe Yevmiye 20 akçe
  Hatice Yevmiye 20 akçe
  Sâfiye Yevmiye 20 akçe
  Rukiyye Yevmiye 20 akçe
  EmineYevmiye 15 akçe
  Rukiyye Yevmiye 10 akçe
  Hanife Yevmiye 10 akçe
  Hüsnişah Yevmiye 10 akçe
  Ümmühan Yevmiye 10 akçe
  Zeliha Yevmiye 5 akçe
  Emine Yevmiye 5 akçe
  Aişe Yevmiye 5 akçe
  Fethiye Yevmiye 5 akçe
  Fâtıma Yevmiye 5 akçe
  Mehrinâz Yevmiye 5 akçe

  Külhâncılar ve Diğer Câriyelerden Bazıları:

  Câmeşuy Ustanın Câriyesi Abîde Yevmiye 5
  Çaşnigir Ustanın Câriyesi Rukiyye Yevmiye 5
  İkinci Hazinedârın Câriyesi Hanife Yevmiye 5
  İkinci Câmeşuy Ustanın Câriyesi Aişe Yevmiye 5
  İkinci Hazinedârın Câriyesi Münevver Yevmiye 5
  Şehnâz Kalfa’nın Câriyesi Hubz-dâr Yevmiye 5
  İkinci hazinedârın Câriyesi Mehrinâz Yevmiye 5
  Fâtıma Kadın Yevmiye 5
  Mustafa Ağa’nın Câriyesi Nâzende Yevmiye 5
  Gülçin Kalfanın Câriyesi Hafife Yevmiye 5
  Cüce-i Ümm-i Gülsüm Yevmiye 15
  Çeşmisiyah Yevmiye 15
  Zeyneb Yevmiye 5
  Hanife Yevmiye 5
  Hatice yevmiye 5
  Hanım Yevmiye 5 (15)

  Burada dikkatimizi çeken bir husus da, Haremde çalışan cariyelerin tıpkı günümüzdeki hizmetçi kadınlar gibi, gündelik olarak belli bir ücret almalarıdır. Cariyelere verilen gündelikler, Haremdeki eskiliklerine göre değişiyordu. II. Bâyezid devrinde Şehzâde Abdullah’ın 15 Câriyesi günde 15’er akçe; Eski Saray’da çalışan 7 cariye 10’ar akçe alırken, I. Mahmud zamanında haremdeki cariyelerin gündelikleri epeyce yükselmiş ve 4 cariye 30’ar akçe; 2 cariye 25’er akçe ve diğerleri de 20’şer, 15’er, 10’ar ve en az beşer akçe alır olmuşlardır. II. Mahmud zamanında ise cariyelerin gündelikleri, 100, 80, 70, 60, 55, 45, 40, 40, 35 ve en düşüğü 30’ar akçeydi. Dikkat edilirse II. Bâyezid devrine nazarla beş-on kat artmıştır. Bunda Osmanlı akçesinin değer kaybının da tesiri söz konusudur(16).

  I. Mahmud’un Zamanında Haremde Bulunan Câriyelerin Vazife Taksimâtını Gösteren Belge, TSMA, No: D. 8075

  I. Mahmud’un Zamanında Haremde Bulunan Câriyelerin Vazife Taksimâtını ve İsimlendirmesini Gösteren Belge, TSMA, No: D. 8075

  Bütün bu aktarılan bilgiler, yukarıda verdiğimiz esasları takviye etmekte ve Harem’i bir fuhuş yuvası olarak tasvir edenleri mahcup eylemektedir. O halde Haremdeki cariyelerin yüzde doksanı hizmetçi statüsündedir ve esirlik süresini dolduranlar âzâd kâğıdını alıp Saray’dan çıkabilirler.

  Dipnotlar:

  1- Uluçay, Harem II, sh. 10-11
  2- Robert Walch, XVII. yüzyıl İstanbul’unda Harem (Türkçeye Tercüme, Aydın Filiz), Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul 1970, Sy. 10, sh. 46-49; Uluçay, Harem II, sh. 12-14
  3- Ünüvar, Saray Hâtıralarım, sh.70-71; Uluçay, Harem II, 10-12; Hurşit Paşa’nın Saray Hâtıraları, Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul 1965, V, sh. 60-61
  4- TSMA, No: E. 1511; E. 4792; Uluçay, Harem II, 12
  5- Hurşit Paşa’nın Saray Hâtıraları, Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul 1965, V, sh. 60-61
  6- Uluçay, Harem II, sh. 14
  7- Bu senedlerden birisi için bkz. TSMA, No: D.8079; Uluçay, Harem II, sh. 14
  8- Uluçay, Harem II, sh. 15
  9- Uluçay, Harem II, sh. 19
  10- Ünüvar, Saray Hâtıralarım, 71; TSMA, No: E. 4002; Uluçay, Harem II, 17-18.
  11- Ünüvar, Saray Hâtıralarım, 71; TSMA, No: E. 4002; Uluçay, Harem II, 17-18
  12- Uluçay, Harem II, 19
  13- Saray tabiri, burada harem manasına kullanılmaktadır. Saray kadınları, saray halkı, saray ustaları tabirlerinde de genellikle bu mana kasdedilmektedir.
  14- Bu rakamlar ve bu kadınların yaptıkları hizmetler için bkz. TSMA, No: E. 53/3, D. 8075, E. 4002, D. 8003, D. 743.
  15- TSMA, No: D. 8075
  16- Uluçay, Harem II, 21-22; Bkz. TSMA, No: D. 8003; D. 743; D. 8075

  bk. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz - Doç. Dr. Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, 1999 İstanbul..


  İlgili Yazılar

 2. 2
  seyit gazi Üye
  seyit gazi
  Üye

  Üye No: 121129
  Mesaj Sayısı: 640
  Tecrübe Puanı: 7

  Yorum: Gerçek Osmanlı'da "Harem" nasıldı?


  vaktiyle bir tarih profesörü asistanken arşivde çalışıyorken, devrin cumhurbaşkanı muhtemelen k evren arşive gelir. çalışanlara kolay gelsin der. bugüne kadar haremle ilgili en ciddi eseri ortaya koyan on senelerce arşivde kalan amerikalı araştırmacı bir kadın vardı ismini unuttum, onu da görür. ne üzerine çalıştığını sorar. o da harem üzerine çalıştığını söyler. aman aman entrikalarını yazmayı unutma der. amerikalı kadın ne entrikası der. vakıf faaliyetlerini anlatır, evlenemeyenleri evlendirdiklerini, camiler, külliyeler, aşevleri yaptırdıklarını anlatır. bunun devrinde hiçkimseyle kıyaslanamayacağını, o devirde bir kadının böyle sosyal faaliyetlerde bulunmasının devrinin çok ilerisinde olduğunu söyler. devrin cumhurbaşkanı da söylediğine pişman, kıpkırmızı arşivi terkeder. bunu da o zaman asistan olan bir tarih profesörü anlatmıştı. bu hoca sonrasında çok satan safiye sultan romanını yazan ann chamberlin isimli yazara reddiye yazar. bu yazarda kendisinin bir romancı olduğunu, tarih bilmediğini arşive girmediğini sadece oturup roman yazdığını, siz nasıl milletsiniz herkes bana ulaştı, tarihlerini çok güzel yazdığımı, gerisini de yazmalarımı istediklerini söyler. ben ne osmanlı bilirim ne tarih bilirim, benim yazdığım sadece kurgu, bunu da açıkca söylüyorum zaten der ve gerisini de yazar.


 3. 3
  Omer Faruk Üye
  Omer Faruk
  Üye

  Üye No: 115673
  Mesaj Sayısı: 1,734
  Tecrübe Puanı: 18

  Yorum: Gerçek Osmanlı'da "Harem" nasıldı?


  Bu konuyu ehlinden okumak daha doğru. Bu forumda özetlenecek bir konu değil. Osmanlı Haremi bir kurumdur, sağlıklı olduğunda Osmanlı yükseldi ve büyüdü, hastalanınca Osmanlı küçüldü ve çöktü. Yani bu kadar önemli bu kadar hassas bir konudur. Bugün Osmanlı torunlarından avrupa'ya sürgün edilenlerin arasında bir tane doğru dürüst örtülü, islami yaşama sahip osmanlı torunu olmaması haremin son durumunu biraz açıklamıyor mu?


 4. Reklam

 5. 4
  seyit gazi Üye
  seyit gazi
  Üye

  Üye No: 121129
  Mesaj Sayısı: 640
  Tecrübe Puanı: 7

  Yorum: Gerçek Osmanlı'da "Harem" nasıldı?


  Alıntı
  Omer Faruk Devamlı Üye
  Yorum: Gerçek Osmanlı'da "Harem" nasıldı?Bu konuyu ehlinden okumak daha doğru. Bu forumda özetlenecek bir konu değil. Osmanlı Haremi bir kurumdur, sağlıklı olduğunda Osmanlı yükseldi ve büyüdü, hastalanınca Osmanlı küçüldü ve çöktü. Yani bu kadar önemli bu kadar hassas bir konudur. Bugün Osmanlı torunlarından avrupa'ya sürgün edilenlerin arasında bir tane doğru dürüst örtülü, islami yaşama sahip osmanlı torunu olmaması haremin son durumunu biraz açıklamıyor mu?
  o vakit tanzimata inmek lazım... 1700 lerde osmanlılar ne oldu bu karadonlu kafirlerede bize dikilmeye başladılar derken din hala hakim sandalyesindeymiş, 1800 lerde geri kaldıklarını kabul etmişler ve din tanık sandalyesinde olmuş, 1850 lerden sonra sanayi devriminin sonuçlarının ortaya çıkmasıyla ve bu durumla başa çıkamayınca dini sanık sandalyesine oturtanlar olmuş. açıkcası bugün bile durum farklı değil. köylerimiz hala sağlam aydın takımımız züppe, o zamanda durum çok farklı değilmiş ama her halükarda harem saygınlığını kaybetmemiş ve yol geçen hanı olmamış.

  ancak şu gözden kaçmamalıdır ki; asimilasyonun karşısında ayakta duran ve insanları bir arada tutma işlevi gören kurumlar vardır. bunların başında da osmanlı gelir. anadolunun her köyüne dünyanın dört bir tarafına izi kazınmıştır. böyle kurumların; velevki isabet edilmiş dahi olsa, nasıl anlaşılacağı nasıl yorumlanacağı nasıl insanlara aktarılacağı belli olmayan fikirlerce yıpratılması, yerinde bir davranış olmaz.


+ Yorum Gönder