A'LÂ SURESİ Hakkında Bilgi 5 üzerinden 4.22 | Toplam : 9 kişi
 1. 1
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,807
  Tecrübe Puanı: 32
  Yaş: 45

  A'LÂ SURESİ Hakkında Bilgi


  A'LÂ SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, ilk ayetteki "A'lâ" kelimesinden almıştır. "A'lâ", "yüce" anlamına gelmektedir. Allah'ın yüceliğini ifade etmektedir. Sure, "Sebbih" adlarıyla da anılmaktadır. 19 ayetten oluşan sure, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 87., nüzul sırasına göre ise 8. suredir.


  Surenin temel konuları


  Allah'ın adının tesbih edilmesi,
  Allah'ın alemi yaratışındaki düzen,
  Peygamberimizin hafızasının gücü,
  Tesbih ve namaz ile temizlenme,
  İlk kutsal kitaplar.


  Surenin temel mesajları


  Yüce Allah, adının yüceltilerek tesbih edilmesini istemektedir. Burada iki anlamın ortaya çıktığı söylenebilir. Birincisi, Allah'ın adını anarken daima yüce bir varlıktan bahsedildiğinin farkında olunması ve ondan yüce sıfatlarıyla beraber bahsedilmesidir (Yüce Allah gibi). İkincisi, Allah'ın isimlerinin zikredilerek tesbih edilmesi ve onun bu şekilde yüceltilmesidir.


  Allah'ın alemi yaratışında gelişigüzellik olmayıp, tam bir düzen söz konusudur. Allah yaratan ve yaratmayı düzenli yapandır. Yaratmayı bir plana/ölçüye göre yapmış, alemde düzeni sağlamıştır.
  Allah, peygamberimize bir şeyin okunacağını ve peygamberimizin asla unutmayacağını ifade etmektedir. Buradaki okumanın, Kur'an'ın vahyi olduğu söylenmiştir. Bununla beraber, peygamberimizin hafızasının gücünün de tam olduğu ve bu gücün Allah tarafından sağlandığı anlaşılmaktadır.


  Yüce Allah, temizlenenin, arınanın kurtuluşa erdiğini söylemektedir. Burada ifade edildiğine göre, bu arınma tesbih/zikir ve namazla olmaktadır. Vakit namazları ve nafile namazları kılarak, Allah'ın adını tesbih ederek, kişi arınmakta ve insan olmanın zirvelerine yolculuk etmektedir.


  Allah, açığı da gizleneni de bilir.


  Kur'an bir öğüttür. Allah'tan korkan bu öğütten yararlanacaktır. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten, yani Kur'an'dan kaçınır. O kimse, ateşte ne ölür ne de yaşar.


  Ahiret yurdu daha hayırlı ve daha devamlıdır. Geçici dünya hayatını tercih etmek akılsızlıktır.


  Bu öğütler önceki kitaplarda, Hz. İbrahim ve Musa'ya verilen Sahifelerde (Suhuf) de geçmektedir.

  Hasenat Programından alınmıştır.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 4,199
  Tecrübe Puanı: 42
  Yaş: 29
  Yer: Türkiye

  Cevap: A'LÂ SURESİ Hakkında Bilgi


  ala suresi ile ilgili bilgiler
  ala suresi temel konuları

  A'LA SÛRESİ

  87


  İndiği Yer :


  Mekke  İniş Sırası :


  8  Âyet sayısı :

  19  Nüzulü


  Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyi sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de in*diğine dair rivayet de vardır.[1]  Adı


  Sûre adını birinci âyette geçen "aiâ" kelimesinden almış olup kaynaklarda yaygın olarak bu adla tanınmaktadır. "Sebbihi'sme Rabbike'1-a'lâ" ve "Sebbih" adlarıyla da anılmaktadır. [2]  Konusu

  Sûrede Allah, vahiy ve Kur'an, Peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısın*da insanların farklı tavır takınmaları ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alın*mıştır.[3]  Fazileti

  Kaynaklarda, Hz. Peygamber'in A'lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; vitir, bayram ve Cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir. [4]  Meali


  Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla... 1. Yüce rabbinin adını tenzih ederek an; 2. Yaratıp uygun şekil Yeren; 3. Ölçülü ve amaçlı yapan, yol gös*teren; 4-5. Yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı hali*ne getiren (Rabbinin). 6-7. Sana okutacağız re Allah dilemedikçe unutmaya*caksın. O, açık olanı da bilir, gizli olanı da. 8. Sana kolaylık ve huzurun yol*larını açacağız. 9. O halde öğüt fayda verirse öğüt ver. 10. Allah'tan korkan öğüt alacaktır; 11. Ebedî mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. 12, İşte en büyük ateşe girecek olan odur. 13. Sonra orada ne ölür ne de ya*şar. 14-15. Doğrusu arman ve rabbinin admı anıp namaz kılan kurtuluşa er*miştir. 16. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 17. Oysa âhiret da*ha hayırlı ve süreklidir. 18-19. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Mu*sa'nın kitaplarında da vardır. [5]  Tefsiri

  1-5. "Tesbîh", Allah'ı kendisine layık olmayan isimlerden, niteliklerden ve eylemlerden tenzih etmek, O'nun böyle kusurlardan uzak olduğunu kabul ve ifa*de etmektir. "Uygun şekil verme" diye çevirdiğimiz 2. âyetteki "tesviye" kavramı, Kur'an'da genellikle Allah'ın, yarattığı varlığa, onun varlık türünün gerektirdiği yapıyı, şekli vermesi, uygun forma kavuşturması" anlamında kullanılmaktadır. Bu âyette ise "sevvâ" fiilini -nesnesi belirtilmediğinden- "her şeye uygun şeklini ver*me" olarak anlamak gerekir. [6]

  Allah'ın yol göstermesinden (3. âyet) maksat, yarattığı şeylerin tabiatını be*lirleyip onu hedefine doğru yöneltmesidir. Şevkânî âyeti şöyle yorumlar: "Allah varlıkların cinslerini, türlerini, niteliklerini, ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, ecellerini takdir etmiştir; her birini yapabileceği, kendisine uygun olan davranışla*ra yöneltmiş ve yaratıldığı amaç istikametinde hareketini kolaylaştırmış, din ve dünya İşlerinde yapması gerekeni ona ilham etmiştir


 3. 3
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,914
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: A'LÂ SURESİ Hakkında Bilgi


  ala suresi ile ilgili bilgi


  A'LA SURESİ


  Surenin İsmi:


  Bu sure "Sebbihisme rabbike'1-a'lâ" sözü ile başladığı için "A'lâ" suresi olarak adlandırılmıştır. Bu cümlenin manası şudur: Allah azze ve celle'yi her eksiklikten tenzih et ve O'nu bütün ululama ve tazim sıfatları ile vas-fet. Çünkü O, varlıktaki herşeyden daha yüce ve üstündür. "Sebbih" suresi olarak da anılır. [1]  Önceki Sureyle İlişkisi:


  Bu surenin önceki sure ile bağlantısı şu şekildedir: Tank suresi "O, atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır." (6. ayet) ayeti ile insanın yaratılışı*nı ve "Andolsun o dönüş sahibi olan göğe, o yarılan yere." (11, 12. ayetler) ayeti ile de bitkilerin yaratılışının başlangıcını zikretmişti.

  Bu sure ise, insan ve diğer mahlukâtın yaratılmasından daha geniş ve daha kapsamlı şekilde bahsetmiştir: "Yaratıp düzenine koydu." (2. ayet) ve bitkilerin yaratılmasıyla da ilgili olarak: "Yeşil otu çıkaran, sonra da onu kapkara, kupkuru bir hale getirendir." (4, 5. ayetler) [2]  Surenin Muhtevası:


  Mekke'de inen bu surenin konusu, Allah'ın bir ve tek olduğu, O'nun kudreti, Kur"an ve hıfzının kolaylığı, insan nefsinin arınması ile üstün ah*lâktır. Allah Tealâ'yı zatı, sıfatları, isimleri, fiilleri ve hükümlerinde O'na lâyık olmayan herşeyden tenzih etmeyi ve mahlukâtı yaratması ve yaratı-şındaki üstünlük ve uyum, ot ve bitkileri çıkarmasından ötürü O'nu tazim ve temcid sıfatları ile anmayı emrederek başlıyor: "Rabbinin o yüce adını teşbih et." (1, 5. ayetler).

  Sonra, Kur'an'ın hıfzının kolaylığı ve Peygamber (s.a.)'in kalbine, in*sanlara nakletmesi için, ebedî olarak unutmayacağı şekilde yerleştirilme*sinden söz etti: "Seni okutacağız da unutmayacaksın." (6, 7. ayetler).

  Ardından da Peygamber (s.a.)'e, nefislerin ıslahı ve şahsiyetlerin arın*dırılması için Kur'an'ı hatırlatmasını emretti: "O halde eğer öğüt fayda ve*rirse durma öğüt ver." (9, 13. ayetler).

  Sure, nefsini küfür, şirk ve masiyetten temizleyen ve her zaman Allah'ın celâl ve azametini düşünen, dünyayı ahirete tercih etmeyen, bu iti-kadi ve ahlâki esasların bütün ilâhi dinlerin esası olduğunu bilenin kurtu*luşa ereceğini beyan ederek bitiyor: "Hakikat iyi temizlenen..." (14, 19. ayetler). [3]  Surenin Fazileti:


  Buhari ve Müslim'de Rasulullah (s.a.)'m Muaz'a şöyle buyurduğu sa*bittir: "(Namazı) A'lâ, Şems ve Leyi sureleri ile kıldırsaydm ya!"

  Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve diğer sünen sahiplerinin Nu-man b. Beşir"den yaptıkları rivayete göre Rasulullah (s.a.) iki bayramda ve cuma günlerinde A'lâ ve Gaşiye surelerini okuyordu.

  İmam Ahmed Müsned'inde Übey b. Ka'b, Abdullah b. Abbas, Abdur-rahman b. Ebzi ve müminlerin annesi Aişe'den yaptığı rivayette Rasulul*lah (s.a.)'m vitirde A'lâ, Kâfirûn ve İhlâs surelerini okuduğu söylemişlerdir. Aişe Muavvizeteyn'i de (Felak, Nas surelerini) ilâve etmiştir.

  Ahmed, Ali (r.a.)'den şöyle rivayet etti: "Rasulullah (s.a.) bu sureyi se*viyordu: "Sebbihisme rabbike'1-A'lâ"


 4. Reklam

+ Yorum Gönder