İmam Şafinin itikadı/inancı 5 üzerinden 4.83 | Toplam : 6 kişi
 1. 1
  deniztonyalı Misafir
  Misafir

  İmam Şafinin itikadı/inancı


  İmam Şafinin itikadı/inancı

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Arsoy Üye
  Arsoy
  Üye

  Üye No: 49
  Mesaj Sayısı: 225
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: ...................

  --->: İmam Şafinin itikadı/inancı


  Eş’arî Mez­he­bi:

  Ehl-i Sün­ne­tin ikin­ci iti­kad ima­mı sa­yı­lan Ebu’l-Ha­sen el-Eş’arî, 260/873 ta­ri­hin­de Bas­ra’da doğ­muş, 324/935 ve­ya 330/941 ta­ri­hin­de Bağ­dat’ta ve­fat et­miş­tir. Asıl adı Ali, ba­ba­sı­nın adı İs­ma­il’dir. İmam Eş’ari, ön­ce Mu’te­zi­le mez­he­bi­ne bağ­lı idi. Kırk ya­şı­na ka­dar bu mez­he­bin gö­rüş­le­ri­ni sa­vun­du. Bu yaş­lar­da rü­ya­sın­da Hz. Mu­ham­med’i gör­dü ve yan­lış yol­da ol­du­ğu­nu an­la­dı. Bu ara­da ho­ca­sı Ebu Ali ec-Cubbâî’ye yö­nelt­ti­ği so­ru­lar­la, onu sus­tur­du ve Mu’te­zi­le’den ay­rıl­dı.
  İmam Eş’arî bun­dan son­ra vah­yi akıl­la açık­la­yıp kuv­vet­len­dir­me­yi esas alan ye­ni kelâm me­to­du­nu be­nim­se­di. Ar­tık ehl-i sün­net mez­he­bi­nin sa­vu­nu­cu­su ol­du. İmam Ma­tu­ri­di ile ay­nı de­vir­de ya­şa­yan Eş‘ari, inanç ko­nu­la­rın­da onun­la ay­nı gö­rüş­le­ri pay­la­şır. Ara­la­rın­da ay­rın­tı üze­rin­de ba­zı fark­lar var­dır. Meselâ; Ma­tu­ri­di, kalb­de­ki ima­nın bir bü­tün ol­du­ğu­nu, ar­tıp ek­sil­me­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, Eş’ari; ima­nın ar­tıp ek­si­le­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sür­müş­tür.
  Ma­li­ki ve Şa­fi­i­ler iti­kad­da Eş’ari mez­he­bi­ni be­nim­se­miş­ler­dir. Han­be­li­le­re gö­re, fı­kıh ve iti­kad mez­he­bi bir­dir. On­lar, Ah­med b. Han­bel’in mez­he­bin­den ay­rı bir iti­kad mez­he­bi­ne bağ­lan­ma­mış­lar­dır.
  İmam Eş’ari’nin baş­lı­ca eser­le­ri şun­lar­dır:
  1) Makâlâtu’l-İslâmiyyîn; Eş’arî, bu ese­rin­de mez­hep­ler hak­kın­da bil­gi ve­rir, öl­çü­lü ten­kit­ler ya­par, ehl-i kıb­le­yi din­siz­lik­le it­ham­dan ka­çı­nır ve mü­sa­ma­ha­lı bir yol iz­ler.
  2) el-İbâne an Usûli’d-Diyâne; bu eser­de, Al­lah’ın gö­rü­lüp, gö­rü­le­meme­si, kelâmullah, istivâ, Al­lah’ın sı­fat­la­rı, ecel, rı­zık, hi­da­yet ve dalâlet gi­bi kelâm prob­lem­le­ri ki­tap ve sün­net eh­li­nin gö­rüş­le­ri­ne gö­re açık­lan­mış­tır.
  3) er-Risâle fî İs­tih­sa­ni’l-Havz; Eş’arî, bu eser­de; ken­di­si­ne bid’at­çı di­yen­le­re kar­şı ayet ve ha­dis­ler­le ce­vap ver­miş, din­de akıl yü­rüt­me­nin mü­bah ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­muş­tur.
  4) el-Lu­ma; Eş’arî’nin kelâma da­ir gö­rüş­le­ri­ni içi­ne alan önem­li bir eser­dir.114


+ Yorum Gönder