SAHABE LİTERATÜRÜ: Sahabe biyografisine dair eserler Nelerdir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  SAHABE LİTERATÜRÜ: Sahabe biyografisine dair eserler Nelerdir?


  SAHABE LİTERATÜRÜ  Sahabe biyografisine dair eserler:

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,811
  Tecrübe Puanı: 159

  Cevap: SAHABE LİTERATÜRÜ: Sahabe biyografisine dair eserler Nelerdir?


  SAHABE LİTERATÜRÜ

  Sahabe biyografisine dair eserler:
  a Tirmizî, Tesmiyetu Ashabi Resulilllah
  b Ebu'l-Kasım el-Beğavî, Mu'cemu's-Sahabe
  c İbn Hibban, Tarihu's-Sahabe
  d İbn Mende(395), Marifetu's-Sahabe
  e Ebu Nuaym es-İsfehanî(430), Ma'rifetu's-Sahabe
  f İbn Abdilber en-Nemerî, el-İstiab fi ma'rifeti'l-ashab
  g İzzeddin İbnü'l-Esir, Üsdü'l-Ğâbe fi marifeti's-sahabe
  h Zehebî, Tecridu Esmai's-sahabe
  ı İbn Hacer el-Askalanî, el-İsâbe fi temyizi's-sahabe

  Günümüz eserlerinden:
  a Halid Muhammed Halid, Rical havle'r-Resul
  b Abdulaziz eş-Şinnavî, Ehlü'l-cenne sahabetü Resulillah
  c Halid Abdurrahman el-Ak, Suver min hayati sahabiyyati'r-Resul
  ____________________, Mevsuatu 'uzama havle'r-Resul
  d Muhammed Said Mübeyyaz, Mevsuatü hayati's-sahabiyyat
  e Abdüssabur Şahin, Sahabiyyat havle'r-Resul muhacirat ve ensariyyat raviyat
  f Abdülhamid b Abdurrahman es-Süheybanî, Suver min siyeri's-sahabe
  g Abdulvahid Hamid, Companions of the Prophet
  h Abdülmün'im el-Haşimî, Asru's-sahabe
  ı Ahmed Halil Cum'a, Nisa min asri'n-nübüvve
  i Fuad Jabalî, The Companions of the Prophet

  Sahabi olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyenler
  aRadiyyuddin es-Sağanî, Nak'atü's-sadyan fi men fi sohbetihim nazar mine's-sahabe ve ğayri zalik (Nşr Seyyid Hasan Kisrevî, Beyrut 1410/1990)
  b Moğultay b Kılıç, el-İnâbe ila marifeti'l-muhtelefi fihim mine's-sahabe (Nşr Seyyid İzzet el-Mürsî vd I-II, Riyad 1420/2000)

  Hadis rivayet eden sahabiler ve rivayet sayıları
  a İbn Hazm, Esmaü's-sahabeti'r-ruvat (Nşr Seyyid Hasan Kisrevî, Beyrut 1412/1992; Nşr Mes'ad b Abdulhamid es-Sadanî, Bulak 1990)
  b Kadir Paksoy, Sahabenin Sayısı, Hadislerin Sayısı ve Hadis Hafızlarının Dehaları Hakkında Bazı Tespitler, Harran Ünv İlahiyat Fak Dergisi, III, Şanlıurfa 1997

  Sahabenin vefat yerleri
  a Sağanî, Derrü's-sahabe fi beyani mevazi'i vefeyati's-sahabe (Nşr Tarık et-Tantavî, Kahire 1992)
  b Suyutî, Derrü's-sahabe fi men dehale Mısr mine's-sahabe (Nşr Halid Abdülfettah Şibl Ebu Süleyman, Beyrut 1417/1997)
  c Mustafa b Muhammed er-Rafii, Ünvanü'n-necabe fi marifeti men mate bi'l-Medineti'l- münevvere mine's-sahabe (Nşr Abdülhafız Fergalî, vdğr, byeri yok, 1411/1990)
  d İsmi bilinmeyen bir müellif, er-Ravzatü'l-müstetabe fi men düfine bi'l-Baki' mine's-sahabe (Nşr Adil Abdülmün'im Ebü'l-Abbas, Medine tsz, )
  eHatib Ali b Hüseyin el-Haşimî, Tarihu men düfine fi'l-Irak mine's-sahabe (Beyrut 1394/1974)
  f Muhammed Riyad Hurşid, es-Sahabetü'l-a'lam mimmen düfine minhum fi'ş-Şam ( Dımaşk 1400/1980)
  g ASüheyl Ünver, İstanbul'da Sahabe Kabirleri, (İst 1953)
  h İsmail Giray, İstanbul'daki Sahabe Kabirleri, (İst 1987)
  ı Mehmet Hocaoğlu, İstanbul'daki Sahabe Kabirleri, (İst 1987)
  i Hasırcızade, İstanbul'daki Sahabe ve Evliya Kabirleri, (İst 1987)
  j Necdet İşli, İstanbul'da Sahabe Kabir ve Makamları, (Ank 1987)
  k Mustafa Özdamar, İstanbul'da Makam ve Mevkileri Bulunan Şehid Sahabeler, (İst, tsz)
  l Necdet Yılmaz-Coşkun Yılmaz, İstanbullu Sahabeler, (İst 2006)
  m Ergun Göze, Anadolu Sahabeleri, (İst 1968)
  n Abdulcelil Alpkıray, Sahabenin Yerleşim ve Vefat Yerleri, YLisans Tezi, Dnş Prof Salahaddin Polat, Erciyes Ünv 2005
  o Hüseyin Akgün, Sahabe Coğrafyası, YLisans Tezi,

  Sahabenin Adaleti
  a Kureşî b Ömer b Ahmed, Tenbihu zevi'n-necabe ila adaleti's-sahabe, (Kuveyt 1405/1985)

  Kaynak: Mehmet Efendioğlu, "Sahabe" mad TDVİA ve Sahabeye dair eserler Derleyen: Abdulcelil Alpkıray,

  kaynak literatur.gen


+ Yorum Gönder