Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti 5 üzerinden 4.40 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti


  Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti hakkında bir yazı yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  sorularla islam Üye
  sorularla islam
  Üye

  Üye No: 46770
  Mesaj Sayısı: 297
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti


  Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında


  (Mekke'deki) Mescid-İ Harâm'da Ve (Medine'deki) Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında Gelen Hadîsler Babı


  1404) Ebû Hüreyre (Rad.yallâhü anh)'<\en rivayet edildiğine göre, Kesulullah (Sallallahü Aleyhi ve Setlern) şöyle buyurdu, demiştir :

  «Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevap bakımından) hayırlıdır.-"  1405) Abdullah bin Ömer (Radiyalfâhü anhümâ)\\an. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve ScUcm)"\\\ şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır.-" [258]


  İzahı


  Müellif, Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in hadîsini iki senedle rivayet etmiştir. Ebû Dâvûd hâriç, Kütüb-i Sitte'nin diğerlerinde de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in mezkûr hadisi rivayet edilmiştir.

  İb n-i Ömer (Radıyallâhü anh)'in hadîsini Mü s 1 i m ve N e s â i de rivayet etmişlerdir.

  Her iki hadisin mânâsı aynıdır.

  Hadîslere göre, Medine' deki Meseid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hâriç, diğer mescidlerde kılınan bir namaz*dan fazilet bakımından hayırlıdır.

  Tuhfe yazan, bu hadisin şerhinde şöyle der:

  "Nevevi; Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Mes*cidinde namaz kılmaya düşkün olan kimse. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtinde namaz kılmalıdır. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den sonra ilâve edilen kı*sımda değil. Çünkü faziletin bin kat artışı. Onun Mescidi hakkında vârid olmuştur. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu mânâ*yı : «...bu mescidimde...- buyruğuyla te'yid etmiştir. Fakat M e k-k e mescidi böyle değildir. Çünkü Mescidi Haram tâbiri, tüm Mekke "y i kapsar. Hattâ sahih kavle göre bütün Harem mıntıka*sını kapsar,' demiştir. Hafız, el-Fetih'te N e v evi' nin bu kavlini anlatmış ve bu görüşe katılıp katılmadığı hususunda sükut etmiştir. Ben derim ki, Aliyyel-Kaâri' el-Mirkât'ta ' S ü b k i ve başkaları, N e v e v î' nin mezkûr görüşüne katıl*mışlardır. İbn-i Teymiye ve Muhibb-î Taberi bu görüşe karşı çıkarak bâzı eserleri delîl göstermişlerdir. Ez cümle şöy*le demişlerdir: İmâm Mâlik'e bu husus sorulmuş ve fazile*tin Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtine münhasır olmadığını savunarak : Çünkü Peygamber (Sallal*lahü Aleyhi ve Sellem) kendisinden sonra olacak şeylerden haber ver*miş, yer onun için durulmuştur. Kendisinden sonra meydana gelecek şeyleri bildirmiştir. Eğer Mescid-i Nebevfye yapılan ilâveye bu fazi-Jet şümullü olmasaydı Hulefâ-i Râşidin bunca sahâbıle-rin huzurunda ilâve yapmayı caiz görmiyeceklerdi. Halbuki hiç kim*se, yapılan ilâveye karşı çıkmamış, demiştir. Diğer taraftan M e d i -n e târihinde Ömer (Radıyallâhü anh)'den rivayet edildiğine göre Mescid-i Nebevi'ye ilâve işi bitince şöyle söylemiştir: 'Eğer mes*cid cebâneye kadar, bir rivayete göre Zülhüleyfeye kadar uzasaydı hepsi Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve SellemJ'in mescidi olurdu.'

  Bunların bir deiili de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anne*den rivayet edilen Peygamber (Sallaİlahü Aleyhi ve SellemJ'in:

  -Eğer bu mescid San'a'ya kadar büyütülseydi mescidim olacaktı.

  mealindeki hadisidir. Bunun bir rivayeti de ş'öyledir:

  «Bu mescidde ne ilâve yapılsaydı, hepsi benim mescidim olurdu.»

  Yukarıdaki bilgi, îbn-i Hacer'in el-Cevherü'l-Munazzam adlı kitabından özetlenmiş' demiştir."

  Tuhfe yazan, yukardaki nakilleri yaptıktan sonra : Eğer Ebû H ü r e y r e (Radıyalâhü anh)*nin yukarıdaki hadisi sahih olsaydı, aradaki ihtilâf-ı kesip atardı. Lâkin hâlinin ne olduğunu bilemiyece-ğim. Acaba delil olmaya müsait midir, değil midir? Ben Onun sene*dini de bulamadım, demiştir.

  Hadîs, Mescid-i Harâm'daki namazın faziletini bu ölçüden hâriç tutmuştur. Mescid-i Harâm'ın-istisnâ edilmesi çeşitli mânâlara muhL temeldir. Beyan edilen ihtimalleri Tuhfe yazarı şöyle sıralamıştır.

  "Bâzıları demişler ki :. İstisnanın mânâsı, muhtemelen şöyledir : Benim Mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram'da kılınan bin na*mazdan üstün değil, daha az sayıyla üstündür.

  İkinci ihtimal : Mescid-i Haram'da kılınan namaz, benim mesci*dimde kılınan namazdan daha faziletlidir.

  Üçüncü ihtimal : Her iki mescidde kılınan nama/ın fazileti eşittir.

  Ben diyorum ki : Bu ihtimalleri sıralayan kişiler, Mescid-i Harâm'-da kılınan namazın, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan efdal ol*duğuna delâlet eden hadîsleri her halde görmemişlerdir. Bu hadis*lerden birisi, Ahmed ve İbn-i Hibbân'ın Abdullah bin Zübeyr (Radıyallâhü anh)'den rivayet ettikleri şu hadis*tir:

  Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) :

  «Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müs*tesna diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir ve Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz bu (mescidimde) kılınan yüz namazdan efdaldır.» buyurdu.'

  Diğer bir hadis, îbn-i Mâceh'in Câbir (Radıyallâhü anhl'den rivayet ettiği şu hadistir: ... (Tuhfe yazan 1406 nolu hadîs*inizi kastediyor.)

  Tuhfe yazarı, bu hususa âıt başka hadisleri de zikretmiştir.  1406) Câbir (Rııütyatâhü anh)\h*n rivayet edildiğine göre. Resûlul*lah (Satlallühu Alıv/ır vr Selhnı) §üyle duyurdu, demiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, diğer mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır. (Mekke'deki) Mescidi Ha*ram'da kılman bir namaz, başka mescidlerde kılman yüz bin namaz*dan (sevap bakımından) efdaldır.Zevâid'de şöyle denilmiştir. Câbir <R.A.)'in hadisinin isnadı sahih ve ricali sıka zâtlardır. Çünkü Bezzâr, Dârekutni ve Zehebi; İsmail bin Esed'i sıka saymışlardır. Ebû Hatim de : O çok sâdıktır. İsnadın kalan rAvilerini Buhâri ve Müslim hüccet saymışlardır. [259]  İzahı


  Zevâid türünden olan bu hadisi A h m e d de rivayet etmiştir. Bu hadis Mescid-i Harâm'i istisna etmenin mânâsını açıklıyor. Bun-dan önceki hadislerde mevcut istisna buna göre yorumlanır. Hulâsa şudur:

  Medine' deki Mescid-i Nebevi" de kılman bir na*maz, diğer mescîdlerde kılman bin namazdan hayırlıdır. Mekke'*deki Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, diğer mescid-lerde kılınan yüz bin namazdan hayırlıdır. Şu halde Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz Mescidi N e b e v i' de kı*lman yüz namazdan hayırlı olur. Çünkü Mescîd-i Harâm'*da kılınan namazın sevabının, Mescîd-i N e b' e v i ' de kı*lman namazın sc\âbının yüz katı olduğu hadisten anlaşılıyor.

  Fethü'l-Bâri'de şöyle denilmiştir: 'Hadîste «Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan ha*yırlıdır.» buyurulurken bu hükümden Medine Mescidi müs*tesna tutulmuştur. Hadîsi böyle yorumlamak gerekir.' Çünkü M e-dîne' deki mescidin diğer mescidlerden namaz sevabı bakımından bin kat üstünlüğü bu bâbtaki hadislerle sabittir. [260]


 3. 3
  sorularla islam Üye
  sorularla islam
  Üye

  Üye No: 46770
  Mesaj Sayısı: 297
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti


  Mescid-İ Harâm'da Ve Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında


  (Mekke'deki) Mescid-İ Harâm'da Ve (Medine'deki) Mescid-İ Nebevî'de Kılınan Namazın Fazileti Hakkında Gelen Hadîsler Babı


  1404) Ebû Hüreyre (Rad.yallâhü anh)'<\en rivayet edildiğine göre, Kesulullah (Sallallahü Aleyhi ve Setlern) şöyle buyurdu, demiştir :

  «Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevap bakımından) hayırlıdır.-"  1405) Abdullah bin Ömer (Radiyalfâhü anhümâ)\\an. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve ScUcm)"\\\ şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna başka mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır.-" [258]


  İzahı


  Müellif, Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in hadîsini iki senedle rivayet etmiştir. Ebû Dâvûd hâriç, Kütüb-i Sitte'nin diğerlerinde de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)'in mezkûr hadisi rivayet edilmiştir.

  İb n-i Ömer (Radıyallâhü anh)'in hadîsini Mü s 1 i m ve N e s â i de rivayet etmişlerdir.

  Her iki hadisin mânâsı aynıdır.

  Hadîslere göre, Medine' deki Meseid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hâriç, diğer mescidlerde kılınan bir namaz*dan fazilet bakımından hayırlıdır.

  Tuhfe yazan, bu hadisin şerhinde şöyle der:

  "Nevevi; Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Mes*cidinde namaz kılmaya düşkün olan kimse. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtinde namaz kılmalıdır. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den sonra ilâve edilen kı*sımda değil. Çünkü faziletin bin kat artışı. Onun Mescidi hakkında vârid olmuştur. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu mânâ*yı : «...bu mescidimde...- buyruğuyla te'yid etmiştir. Fakat M e k-k e mescidi böyle değildir. Çünkü Mescidi Haram tâbiri, tüm Mekke "y i kapsar. Hattâ sahih kavle göre bütün Harem mıntıka*sını kapsar,' demiştir. Hafız, el-Fetih'te N e v evi' nin bu kavlini anlatmış ve bu görüşe katılıp katılmadığı hususunda sükut etmiştir. Ben derim ki, Aliyyel-Kaâri' el-Mirkât'ta ' S ü b k i ve başkaları, N e v e v î' nin mezkûr görüşüne katıl*mışlardır. İbn-i Teymiye ve Muhibb-î Taberi bu görüşe karşı çıkarak bâzı eserleri delîl göstermişlerdir. Ez cümle şöy*le demişlerdir: İmâm Mâlik'e bu husus sorulmuş ve fazile*tin Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zamanındaki mescid semtine münhasır olmadığını savunarak : Çünkü Peygamber (Sallal*lahü Aleyhi ve Sellem) kendisinden sonra olacak şeylerden haber ver*miş, yer onun için durulmuştur. Kendisinden sonra meydana gelecek şeyleri bildirmiştir. Eğer Mescid-i Nebevfye yapılan ilâveye bu fazi-Jet şümullü olmasaydı Hulefâ-i Râşidin bunca sahâbıle-rin huzurunda ilâve yapmayı caiz görmiyeceklerdi. Halbuki hiç kim*se, yapılan ilâveye karşı çıkmamış, demiştir. Diğer taraftan M e d i -n e târihinde Ömer (Radıyallâhü anh)'den rivayet edildiğine göre Mescid-i Nebevi'ye ilâve işi bitince şöyle söylemiştir: 'Eğer mes*cid cebâneye kadar, bir rivayete göre Zülhüleyfeye kadar uzasaydı hepsi Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve SellemJ'in mescidi olurdu.'

  Bunların bir deiili de Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anne*den rivayet edilen Peygamber (Sallaİlahü Aleyhi ve SellemJ'in:

  -Eğer bu mescid San'a'ya kadar büyütülseydi mescidim olacaktı.

  mealindeki hadisidir. Bunun bir rivayeti de ş'öyledir:

  «Bu mescidde ne ilâve yapılsaydı, hepsi benim mescidim olurdu.»

  Yukarıdaki bilgi, îbn-i Hacer'in el-Cevherü'l-Munazzam adlı kitabından özetlenmiş' demiştir."

  Tuhfe yazan, yukardaki nakilleri yaptıktan sonra : Eğer Ebû H ü r e y r e (Radıyalâhü anh)*nin yukarıdaki hadisi sahih olsaydı, aradaki ihtilâf-ı kesip atardı. Lâkin hâlinin ne olduğunu bilemiyece-ğim. Acaba delil olmaya müsait midir, değil midir? Ben Onun sene*dini de bulamadım, demiştir.

  Hadîs, Mescid-i Harâm'daki namazın faziletini bu ölçüden hâriç tutmuştur. Mescid-i Harâm'ın-istisnâ edilmesi çeşitli mânâlara muhL temeldir. Beyan edilen ihtimalleri Tuhfe yazarı şöyle sıralamıştır.

  "Bâzıları demişler ki :. İstisnanın mânâsı, muhtemelen şöyledir : Benim Mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram'da kılınan bin na*mazdan üstün değil, daha az sayıyla üstündür.

  İkinci ihtimal : Mescid-i Haram'da kılınan namaz, benim mesci*dimde kılınan namazdan daha faziletlidir.

  Üçüncü ihtimal : Her iki mescidde kılınan nama/ın fazileti eşittir.

  Ben diyorum ki : Bu ihtimalleri sıralayan kişiler, Mescid-i Harâm'-da kılınan namazın, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan efdal ol*duğuna delâlet eden hadîsleri her halde görmemişlerdir. Bu hadis*lerden birisi, Ahmed ve İbn-i Hibbân'ın Abdullah bin Zübeyr (Radıyallâhü anh)'den rivayet ettikleri şu hadis*tir:

  Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) :

  «Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müs*tesna diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir ve Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz bu (mescidimde) kılınan yüz namazdan efdaldır.» buyurdu.'

  Diğer bir hadis, îbn-i Mâceh'in Câbir (Radıyallâhü anhl'den rivayet ettiği şu hadistir: ... (Tuhfe yazan 1406 nolu hadîs*inizi kastediyor.)

  Tuhfe yazarı, bu hususa âıt başka hadisleri de zikretmiştir.  1406) Câbir (Rııütyatâhü anh)\h*n rivayet edildiğine göre. Resûlul*lah (Satlallühu Alıv/ır vr Selhnı) §üyle duyurdu, demiştir:

  -Benim (Medine'deki) bu mescidimde kılınan bir namaz, (Mek*ke'deki) Mescidi Haram müstesna, diğer mescidlerde kılınan bin na*mazdan (sevab bakımından) hayırlıdır. (Mekke'deki) Mescidi Ha*ram'da kılman bir namaz, başka mescidlerde kılman yüz bin namaz*dan (sevap bakımından) efdaldır.Zevâid'de şöyle denilmiştir. Câbir <R.A.)'in hadisinin isnadı sahih ve ricali sıka zâtlardır. Çünkü Bezzâr, Dârekutni ve Zehebi; İsmail bin Esed'i sıka saymışlardır. Ebû Hatim de : O çok sâdıktır. İsnadın kalan rAvilerini Buhâri ve Müslim hüccet saymışlardır. [259]  İzahı


  Zevâid türünden olan bu hadisi A h m e d de rivayet etmiştir. Bu hadis Mescid-i Harâm'i istisna etmenin mânâsını açıklıyor. Bun-dan önceki hadislerde mevcut istisna buna göre yorumlanır. Hulâsa şudur:

  Medine' deki Mescid-i Nebevi" de kılman bir na*maz, diğer mescîdlerde kılman bin namazdan hayırlıdır. Mekke'*deki Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, diğer mescid-lerde kılınan yüz bin namazdan hayırlıdır. Şu halde Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz Mescidi N e b e v i' de kı*lman yüz namazdan hayırlı olur. Çünkü Mescîd-i Harâm'*da kılınan namazın sevabının, Mescîd-i N e b' e v i ' de kı*lman namazın sc\âbının yüz katı olduğu hadisten anlaşılıyor.

  Fethü'l-Bâri'de şöyle denilmiştir: 'Hadîste «Mescid-i Harâm'da kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan ha*yırlıdır.» buyurulurken bu hükümden Medine Mescidi müs*tesna tutulmuştur. Hadîsi böyle yorumlamak gerekir.' Çünkü M e-dîne' deki mescidin diğer mescidlerden namaz sevabı bakımından bin kat üstünlüğü bu bâbtaki hadislerle sabittir. [260]


 4. Reklam

+ Yorum Gönder