İhlas süresini okumanın fazileti 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi
 1. 1
  direnis Emekli
  direnis
  Emekli

  Üye No: 18169
  Mesaj Sayısı: 4
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 33

  İhlas süresini okumanın fazileti


  İhlâs suresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari]

  (On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.)
  [İ. Ahmed]

  (Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.)
  [Tirmizi]

  (Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.)
  [Haraiti]

  (Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.)
  [Bezzar]

  (Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.)
  [Tirmizi]

  (Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.)
  [T.Kurtubi]

  (İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.)
  [Nesai]

  (Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.)
  [İ. Neccar]

  (Arefe günü,
  [Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]

  (Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.)
  [Râfi’î]

  (Cuma namazından sonra, yedi kere İhlâs ve Muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.)
  [İbni Sünni]

  (Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.)
  [İbni Abdilber]

  (Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs suresini okuyan, katilini affederek ölen.)
  [Berika]

  (Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.)
  [Beyheki]

  (50 defa İhlâs suresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [
  Darimi]

  (Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.)
  [Bezzar]

  (Cuma namazından sonra yedişer defa İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.)
  [İbni Sünni]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,283
  Tecrübe Puanı: 70

  Cevap: Ihlas süresini okumanin fazileti


  İhlas süresini okuyan kişinin bir hatim sevabı kazandığını ifade eden hadisler mevcutur.

  Ebu Said (ra) anlatıyor: "Resulullah (as) bir gün ashabına: "Sizden biri bir gecede Kuranı Kerimin üçtebirini okumaktan acizmidir? diye sordu.

  Buna hangimiz güç yetirebilir? dediler. Resulullah (as): "Allahu Ahad, Allahus Samed (İhlas Süresi) Kuranın üçte biridir." buyurdu. (Buhari, Fedailul Kuran 13, Tevhid 1)

  İhla süresinin Kuranı Kerimin üçte birine denk olma meselesi, müfessirlerce, Kuranı Kerimin Tevhid, Risalet, Ahiret olmak üzere üç ana davasında birincisini işlemesi sebebiyle diyerek açıklamıştır.

  Nevevî, Mâzirî'nin: "Kur'an üç kısımdır: "Kıssalar, Ahkam, Allah'ın sıfatları", İhlâs suresi, Allah'ın sıfatları kısmını özetler" şeklinde yaptığı bir te'vili kaydeder.

  Bu açıklamalar yukarıda kaydedilen hadislerin bir yönüyle ilgilidir. Bir de bunların okunması halinde elde edilecek sevap yönü var. Yani bir İhlas sûresini okumakla Kur'ân'ın tamamını okuma hâlinde elde edilecek sevabın üçte birini elde etmek veya üç İhlâs okuyarak bir hatm-i Kur'ân sevabını elde etmek meselesi. Hadis-i şerif bunu da açık olarak ifade etmekte ve mü'minler, tâ bidayetten beri buna inanmaktadır.

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah namına konuşur, Allah'ın sevapda, günahta, şu veya bu ameli değerlendirmekteki sünnetullah'ı bildirir. Binâenaleyh hadis, her çeşit mübâlağa ve mücâzefeden uzaktır, ayn-ı hakikattır. Demek ki, bir seyyieyi bir olarak yazarken, bir haseneyi en az on misliyle yazmayı (En'am 160) veya Kadir gecesinde yapılan hayırları otuz bin yazmayı kendisine sünnet (sünnetullah) yapan Cenab-ı Hakk, üç İhlas'a veya dört Kul yâ eyyühe'lkâfirun'a... bir hatim sevabı yazmayı da kendisine sünnet yapmıştır. Bu teferruatın tebliğini de Rabb-i Rahimimiz, Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm)'ine tevdi etmiştir. Bu gibi rivayetlere tereddütle bakıncaya kadar "Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır" hadis-i şerifi mucibince, tam bir teslimiyetle, bir hatim sevabı alacağım niyetiyle, belirtildiği şekilde okumak mü'minlik âdâbına uyan yegâne yoldur. Cenab-ı Hakk rahimdir, kerimdir ve rahmetinin sınırı yoktur. Üç İhlâs'a bir hatim değil, şartlara ve ihlâsımıza göre daha fazlasını da verebilir ve Resûlünü tekzib etmez.

  Bu hususta Bediüzzaman hazretlerinin kıymetli bir açıklamasını aynen sunuyoruz: "Kur'ân-ı Hakim'in her bir harfinin bir sevabı var. Bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden o harflerin sevabı sümbüllenir, bazan on tane verir, bâzen yetmiş, bazen yedi yüz (âyetel-Kürsî harfleri gibi), bâzen bin beş yüz (sure-i İhlâs'ın harfleri gibi), bâzen on bin (Leyl-i Berât'ta okunan âyetler gibi), ve bâzen otuz bin, meselâ haşhaş tohumunun kesreti misillü (Leyle-i Kadir'de okunan ayetler gibi). Ve o gece, bin aya mukabil işâretiyle bir harfinin o gecede otuz bin sevabı olur, anlaşılır. İşte Kur'ân-ı Hakim, tezâuf-u sevabiyle (sevabın katlanması, artması) beraber elbette müvazeneye gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevab ile bazı surelerle muvazeneye gelebilir.

  Meselâ: İçinde mısır ekilmiş bir tarla farzedelim ki, bin tane ekilmiş. Bazı habbeleri yedi sümbül vermiş farzetsek, her bir sümbülde yüzer tane olmuş ise, o vakit tek bir habbe bütün tarlanın iki sülüsüne (üçte ikisine) mukabil oluyor. Mesela birisi de on sünbül vermiş, her birinde iki yüz tane vermiş, o vakit bir tek habbe asıl tarladaki habbelerin iki misli kadardır. Ve hâkeza kıyas et....

  Şimdi, Kur'ân-ı Hâkim'i, nuranî, mukaddes ve mezraa-i semaviyye (semavî tarla) tasavvur ediyoruz. İşte herbir harfi asıl sevabiyle birer habbe hükmündedir. Onların sümbülleri nazara alınmayacak. Sure-i Yâsin, İhlâs, Fâtiha, Kul yâ eyyühelkâfirûn, İzâ zülziletil-ardu gibi sâir, faziletlerine dair rivayet edilen sure ve âyetlerle muvazene edilebilir. Meselâ: Kur'ân-ı Hakim'in üç yüz bin altı yüz yirmi harfi olduğundan sûre-i İhlâs besmele ile beraber altmış dokuzdur. Üç defa altmış dokuz, ki yüz yedi harftir. Demek sure-i İhâs'ın herbir harfinin haseneleri bin beş yüze yakındır. İşte sure-i Yâsin'in hurufatı hesap edilse Kur'ân-ı Hakim'in mecmu-u hurufatına nisbet edilse ve on defa muzâaf olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki: Yâsin-i Şerif'in her bir harfi, takriben beş yüze yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasene sayılabilir. İşte buna kıyasen başkalarını dahi tatbik etsen, ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücâzefesiz bir hakikat olduğunu anlarsın."

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 3. 3
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,182
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: gölbaşı

  Cevap: Ihlas süresini okumanin fazileti


  ihlas süresi, akaidi yani Allahın sıfatlarını içerdiği için sevabı çok büyüktür.


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Ihlas süresini okumanin fazileti


  12000 ihlası okurken abdest almak zorunlu mudur? Çalıştığım için sürekli abdestli kalamıyorum


+ Yorum Gönder