Tekasür Süresi Nuzul sebebi 5 üzerinden 4.15 | Toplam : 13 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,317
  Tecrübe Puanı: 233

  Tekasür Süresi Nuzul sebebi


  TEKÂSÛR SÛRESİ


  Müfessirlerin hepsine göre, sûrenin tamamı Mekke'de inmiştir. An*cak Buharî bunun Medine'de indiğine dair bir rivayet nakletmiştir. İbn Merduye'nin İbn Abbas (r.a.)dan yaptığı rivayete göre, İbn Abbas şöyle de*miştir: “Bu sûre Mekke'de inmiştir.”[1]
  Allâme Zemahşerî'ye göre, Tekâsür Sûresi Kevser Sûresi'nden sonra inmiştir.[2]
  Suyûtî ise İbn Ebî Hatim'in Ebu Büreyde'den rivayetle verdiği bir habere dayanarak sûrenin medenî oluşunu tercih etmiştir. Biraz sonra geleceği üzere bu habere göre çokluklarıyla ve kabirlerdeki ölmüş büyükleriyle böbürlenip iftihar edenler Ensardan iki kabiledir.[3]

  1-2. "Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti kî, mezar*ları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz."

  Bu Surenin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
  1- Mukatil ve Kelbî şöyle dedi:
  "Bu sûre Kureyş'ten iki kabile hakkında indi, Abdi Menaf ve Sehm Oğullan. Bu iki kabile arasında anlaşmazlık, münakaşa vardı, Hangisinde efendi ve şerefliler çok diye her iki tarafın efendilerini ve şereflilerini saydılar. Abd-i Menaf Oğulları.:
  "Biz efendiler bakımından daha çoğuz ve güç bakımından daha güçlü*yüz, sayı bakımından daha fazlayız" dediler. Sehm Oğulları da aynı şeyleri söylediler. Fakat Abd-i Menaf Oğulları daha fazla geldiler. Sonra dediler ki:
  "Ölülerimizi de saya*lım." Nihayet ölüleri ziyaret ettiler ve ölülerini saydılar. Bu sefer de Sehm Oğulları fazla geldiler. Çünkü onlar Cahiliyye Devri'nde sayı bakımından daha çok idiler," Bu âyet de bu sebepten dolayı indirildi.[4]
  Bu rivayete göre sûre mekkîdir.[5]
  2- Katade şöyle dedi:
  "Bu sûre Yahudiler hakkında inmiştir. Yahudiler dedi ki:
  "Biz falan oğullarından daha fazlayız. Falan oğulları da falan oğullarından daha çoktur." Böylece onları bu çoklukla ilgili iddialaşma, ölünceye kadar meşgul etti ve ölünceye ka*dar sapıtlıktaki bu halleri de devam etti.[6]
  3- İbni Ebi Hatim, İbni Büreyde'den "Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı." aye*ti (1. ayet) hakkında rivayet etti ve dedi ki:
  “Bu sure Ensar kabilelerinden ikisi hakkında inmiştir. Beni Harise ve Beni Haris. Çoklukla övünüp böbürlendiler. Birisi:
  “Sizde falan oğlu falan gibisi var mı?” dedi. Diğerleri de aynısını söy*lediler. Önce yaşayanlar hakkında konuştular. Sonra da:
  “Haydi kabirlere gi*delim,” dediler. İki gruptan birisi kabirlere işaret ederek
  “sizde şu falan ve şu falan gibi var mı?” dedi Diğeri de aynısını yaptı. Allah Tealâ: "Sizi çoklukla bö*bürleniş oyaladı, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz." ayetlerini indirdi. [7]
  Buna göre Sûre Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur.[8]
  4- Ali'den (r.a.):İbnu Cerîr anlattı:
  “Biz, Tekasür: 102/1-3 ayetleri indirilinceye kadar, kabir azabından şüphe ederdik. Ayetler kabir azabı hakkında indirildi.” [9]
  5- Ahmet, Müslim, Tirmizi ve Nesai, Abdullah b. eş-Şihhir'den şöyle de*diğini rivayet etti: Rasulullah (s.a.)'ın yanına vardım. Şöyle diyordu:
  "Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı." Ademoğlu malım malım, der. Senin yiyip tü*kettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka verip elinden çıkardığından başka malın var mı ki?" [10]
  6- Müslim, Sahih'inde Ebu Hureyre(r.a.)'den rivayet etti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki:
  "Kul malım malım der. Halbuki onun malından üç şeyi vardır: Yiyip tükettiği, giyip eskitiği veya sadaka verip elinden çıkardığı. Bunun dışındaki gidicidir, insanlara terkedilecektir." [11]

  Esbabı Nuzul / Abdulvahid Metin

  ______________________
  [1] Şevkani, Fethü’l-kadir: 5/478; Tefsir-i Kurtubi: 20/168. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6971.
  [2] Tefsiru’l-Keşşaf: 4/791. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6971.
  [3] Alûsî, age. XXX,223. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/967.
  [4] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 390; Alûsî, age. XXX,223; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/967.
  [5] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/967.
  [6] Mürsel hadistir. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 390; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/967; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6973.
  [7] Suyûtî, Lübâbun-Nukûl, II,199204; İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/726-727; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/967; İbn Kesir, Tefsir, IV, 544-545; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 475-476; Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 13/6973. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/612.
  [8] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/967.
  [9] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/727; Abdulfettah El- Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 476. Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/614.
  [10] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/614.
  [11] Vehbe Zuhayli, Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/614

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,216
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  --->: Tekasür Süresi Nuzul sebebi


  Mukatil ve Kelbi şöyle dedi: “Bu sure Kureyş’ten iki kabile hakkında indi. Abdi Menaf ve Sehm oğulları. Bu iki kabile arasında anlaşmazlık, münakaşa vardı. Hangisinde efendi ve şerefliler çok diye her iki tarafın efendilerini ve şereflilerini saydılar. Abd-i Menaf oğulları: “Biz, efendiler bakımından daha çoğuz ve güç bakımından da daha güçlüyüz, sayı bakımından daha fazlayız.” dediler. Sehm oğulları da aynı şeyleri söylediler. Fakat Abd-i Menaf oğulları daha fazla geldiler. Sonra dediler ki: “Ölülerimizi de sayalım.” Nihayet ölüleri ziyaret ettiler ve ölülerini saydılar. Bu sefer de Sehm oğulları fazla geldiler. Çünkü onlar cahiliyye devrinde sayı bakımından daha çok idiler.” Bu ayet de bu sebepten dolayı indirildi.” (Mürsel hadistir. İbn Ebi Hatim; Vahidi, Esbab-ı Nüzul; Suyuti, Esbab-ı Nüzul Lübab-ı Nükul)
  Katade şöyle dedi: “Bu sure Yahudiler hakkında inmiştir. Yahudiler dedi ki: “Biz falan oğullarından daha fazlayız. Falan oğulları da falan oğullarından daha çoktur.” Böylece onları bu çoklukla ilgili iddialaşma ölünceye kadar meşgul etti ve sapıklık da ölünceye kadar bu hal devam etti.” (Mürsel hadistir. Vahidi, Esbab-ı Nüzul)
  Ali dedi ki: “Biz kabir azabı hakkında şüphe ederdik. Nihayet bu sure indi. Yani kabir azabı hakkında yakında bileceksiniz.” (İbn Cerir, Suyuti, Esbab-ı Nüzul Lübab-ı Nükul)


 3. 3
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 3,290
  Tecrübe Puanı: 90

  --->: Tekasür Süresi Nuzul sebebi


  değerli bilgiler için Allah c.c. razı olsun..


 4. Reklam

 5. 4
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,901
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Tekasür Süresi Nuzul sebebi


  tekasür suresinin nüzul sebebi

  Nüzul Sebebi kısaca -1


  İbni Ebi Hatim, İbni Büreyde'den "Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı." aye­ti (1. ayet) hakkında rivayet etti ve dedi ki, bu sure Ensar kabilelerinden ikisi hakkında inmiştir. Beni Harise ve Beni Haris. Çoklukla övünüp böbürlendi­ler. Birisi: Sizde falan oğlu falan gibisi var mı? dedi. Diğerleri de aynısını söy­lediler. Önce yaşayanlar hakkında konuştular. Sonra da: Haydi kabirlere gi­delim, dediler. İki gruptan birisi kabirlere işaret ederek sizde şu falan ve şu falan gibi var mı dedi? Diğeri de aynısını yaptı. Allah Tealâ: "Sizi çoklukla bö­bürleniş oyaladı, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz." ayetlerim indirdi.


  tekasür suresi iniş sebebi


  Nüzul Sebebi kısaca -2

  Surenin nüzul sebebi İbni Ebi Hatim'den nakledilmişti. İbni Cerir, Ali'den şöyle rivayet etti. "Tekasür suresi ininceye kadar, kabir azabı hak­kında şüphe ediyorduk."
  Ahmet, Müslim, Tirmizi ve Nesai, Abdullah b. eş-Şihhir'den şöyle de­diğini rivayet etti: Rasulullah (s.a.)'m yanına vardım. Şöyle diyordu: "Sizi çoklukla böbürleniş oyaladı." Ademoğlu malım malım, der. Senin yiyip tü­kettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka verip elinden çıkardığından başka malın var mı ki?"
  Müslim, Sahih'inde Ebu Hureyre(r.a.)'den rivayet etti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: "Kul malım malım der. Halbuki onun malından üç şeyi vardır: Yiyip tükettiği, giyip eskitiği veya sadaka verip elinden çıkardığı. Bunun dışındaki gidicidir, insanlara terkedilecektir."


+ Yorum Gönder